Haku ja hyväksymiskriteerit

Perinneajoneuvoksi nimitetään suomalaisen tieliikenteen kulttuurihistorian kannalta merkittävää ajoneuvoa, joka on arvonsa mukaisesti taltioitu ja kunnostettu, jonka elinkaaresta merkittävä osa on dokumentoitu ja joka on arvonsa mukaisessa käytössä ja säilytyksessä. Museokokoelmasta rekisteri poikkeaa, koska ajoneuvot ovat omistajiensa hallinnassa ja käytössä. Rekisterin tavoitteena on kattaa ajoneuvokannan eri ajanjaksot, ilmiöt ja ajoneuvotyypit.

Perinneajoneuvorekisteriin hakeminen

Toistaiseksi Perinneajoneuvorekisteriin valitaan ajoneuvoja, jotka ovat olleet Suomessa käytössä ennen vuoden 1939 loppua. Ajoneuvot voivat olla tieliikenteen moottoriajoneuvoja, maatyökoneita tai polkupyöriä. Hevosajoneuvoja ei toistaiseksi valita mukaan. Haku ajoneuvojen suhteen on jatkuva ja valinnoista tiedotetaan kaksi kertaa vuosittain. Toinen julkistuspäivä on tavallisesti kansallinen museoajoneuvopäivä kesäkuussa ja toinen joulukuussa.

Alla olevista linkeistä voit ladata pdf-muotoisen hakulomakkeen ja ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen:

Hakulomake perinneajoneuvorekisteriin

Ohjeet perinneajoneuvorekisterin hakulomakkeen tayttamiseen

Hakemukset perinneajoneuvorekisteriin voi toimittaa joko
sähköpostitse osoitteeseen mikko.pentti@mobilia.fi
tai kirjeitse
Mobilia/Mikko Pentti
Kustaa Kolmannen tie 75
36270 Kangasala

Hyväksymiskriteerit

Ajoneuvon perustiedot

Ajoneuvon omistaja toimittaa asiantuntijalautakunnalle tiedot ajoneuvon merkistä, mallista, valmistajasta, valmistusvuodesta, tyypistä, käyttötarkoituksesta, ajoneuvoluokituksesta sekä rekisteri-, runko- ja moottorinumerosta.

Ajoneuvon on oltava ollut Suomessa vähintään 30 vuotta. Kyseessä täytyy olla tieliikenteessä, kilpakäytössä tai maatyökoneena ollut moottoriajoneuvo tai polkupyörä. Ajoneuvon ei tarvitse olla Suomessa tai suomalaisessa omistuksessa, mutta sen käyttöhistorian pitää olla suomalainen.

Ensimmäisessä vaiheessa, vuodesta 2017 alkaen, perinneajoneuvorekisteriin hyväksyttiin vain ennen vuotta 1922 Suomessa käytössä olleita ajoneuvoja. Tutkimustyön edetessä ensin vuodet 1922–1944 ja sitten 1945– otettaan huomioon ajoneuvoja haettaessa.

Ajoneuvon omistajan pitää hyväksyä ajoneuvon yhteisesti sovittu esittelymahdollisuus ajoneuvohistoriaan liittyvissä tapahtumissa, näyttelyissä ja julkaisuissa. Näistä sovitaan aina erikseen ajoneuvon omistajan kanssa. Ajoneuvon julkinen esittely katsotaan eduksi Perinneajoneuvorekisteriin pääsemiseksi.

Ajoneuvon nykykunto

Ajoneuvon omistajan tulee toimittaa kattava valokuvin varustettu selvitys ajoneuvon nykykunnosta. Lautakunta painottaa alkuperäisenä säilyneitä, konservoituja ja säilyttäen entisöityjä ajoneuvoja. Ajoneuvo voi olla kunnoltaan aihiosta ajokuntoon. Perinneajoneuvorekisterin ajatuksena on kuitenkin, että rekisteriin valittu ajoneuvo säilytetään siinä kunnossa, jossa se valittaessa on ja tähän tarkoitukseen voidaan hakea avustusta Museovirastolta.

Teollisesti tuotetuille esineille, kuten ajoneuvoille, on ominaista, että esine voidaan purkaa ja osia korvata. Paras työtapa on, että vain käyttökelvottomassa kunnossa olevat alkuperäiset osat korvataan varaosilla, vaihto-osilla tai uudisosilla, mutta vanhat osat ja itse työ dokumentoidaan tarkasti.

Huomiota kiinnitetään myös historialliseen kerroksisuuteen, eli kohteessa näkyviin eri aikakausia edustaviin rakenteisiin, materiaaleihin, tyylipiirteisiin tms., jotka ilmentävät ajoneuvon rakentamisen, hoidon sekä käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Aito tarkoittaa tässä tapauksessa, että ajoneuvoon ei käyttöiän jälkeen ole tehty muutoksia, lukuun ottamatta kuluvien osien välttämätöntä vaihtamista. Kunnoltaan aidon ajoneuvon ei tarvitse olla tehdasuuden tai alkuperäisen kaltainen, vaan aidossa ajoneuvossa näkyy historiallinen kerroksisuus.

Konservointi tarkoittaa ajoneuvon luonnollisen vanhenemisprosessin hidastamista tai parhaassa tapauksessa pysäyttämistä.

Entisöinti tarkoittaa ajoneuvon palauttamista johonkin sen aiempaan ilmiasuun.

Konservointi ja entisöinti tarkoittavat molemmat ajoneuvolle tehtäviä erityisiä toimenpiteitä.

0 Ei selvitystä

1 Ajoneuvoa on alkuperäisestä ja ajoneuvoyksilön historiasta piittaamatta muutettu kunnostuksen yhteydessä

2 Ajoneuvo on entisöity

3 Ajoneuvo on entisöity alkuperäistä säilyttäen

4 Ajoneuvo on konservoitu

5 Ajoneuvo on aito

Ajoneuvon omistajan tulee toimittaa selvitys ajoneuvon nykykäytöstä ja säilytysolosuhteista sekä hoitosuunnitelma. Ajoneuvon säilytysolosuhteet ja käyttö merkitsevät eniten sen säilymisen kannalta. Hoitosuunnitelman avulla niistä pyritään tekemään ennakoitavia. Ajoneuvon arvolla tarkoitetaan sen historiallista arvoa tai arvoa todistuskappaleena, ei rahallista arvoa.

0 Ei selvitystä eikä suunnitelmaa

1 Suunnitelman toteuttaminen heikentää ajoneuvon arvoa tai toiminta- ja käyttötavat eivät ole hyväksyttäviä ajoneuvon arvon kannalta

2 Selvityksessä tai suunnitelmassa on selkeitä puutteita

3 Ajoneuvo on turvassa sekä käytön että säilytyksen puolesta, mutta joissakin osa-alueissa on puutteita

4 Ajoneuvo on arvonsa mukaisessa käytössä ja säilytyksessä

5 Hoitosuunnitelma toteutettuna parantaa olennaisesti säilymisen mahdollisuuksia

Ajoneuvon elinkaari

Ajoneuvon omistaja toimittaa lautakunnalle tiedot ajoneuvon elinkaaresta, omistajista ja käyttöajan historiasta sekä käyttöaikana tehdyistä muutoksista. Ajoneuvon omistus- ja käyttöhistorian tulee olla todennettavissa lähteiden avulla. Lähteinä ovat esimerkiksi rekisteritiedot, arkistolähteet, valokuvat, elokuvat, piirustukset, maalaukset ja perimätieto. Kirjallinen ja suullinen perimätieto on sitä arvokkaampaa, mitä lähempänä ajoneuvon käyttöaikaa se on syntynyt ja kirjattu muistiin. Kuitenkaan suullisen perimätiedon arvoa ei tule väheksyä, koska usein muuta ei ole käytettävissä. Suullisen perimätiedon katsotaan tuovan lisäarvoa kirjallisiin lähteisiin.

0 Tyhjä

1 Ajoneuvon historiasta ei ole mitään tietoja

2 Ajoneuvon historiasta on tietoja, mutta ne eivät ole todennettavissa

3 Ajoneuvon historia on todennettavissa, mutta siinä on aukkoja

4 Ajoneuvon historiasta on hyvät tiedot

5 Aukoton historia

Ajoneuvoon käytön aikana tehdyt muutokset tulee pyrkiä selvittämään ja selittämään. Käytön aikana tehdyt muutokset ja korjaukset tulee säilyttää.

0 Tyhjä

1 Ajoneuvoon tehdyistä muutoksista ei ole tietoja

2 Ajoneuvo on kunnostettu säilyttäen tiedot muutoksista

3 Ajoneuvo on kunnostettu säilyttäen osa muutoksista

4 Ajoneuvo on kunnostettu säilyttäen muutokset

5 Ajoneuvo on konservoitu tai alkuperäinen

Edustavuus ja harvinaisuus

Ajoneuvon on edustettava suomalaisittain merkittävää ajoneuvoliikenteen ilmiötä. Pisteytys on jaettu kahteen osaan: ensinnäkin ajoneuvon edustavuus omaan käyttöaikaansa nähden, toiseksi ajoneuvon harvinaisuus nykyaikana. Erityispainoa annetaan omana aikanaan yleisimmille ajoneuvoille, joita ei ole ammatillisesti hoidetuissa museokokoelmissa sekä Suomessa valmistetuille tai kootuille ajoneuvoille. Ajoneuvohistorian tuntemus on asiantuntijalautakunnan tehtävä ja lautakunta määrittää ajoneuvon edustavuuden annettujen perustietojen pohjalta. Lautakunnan tulee myös valistaa omistajaa ja yleisöä. Ajoneuvon elinkaaren historia otetaan huomioon edustavuudesta päätettäessä.

Edustavuus on arvio, joka määrittää kohteen kokonaisuuden säilyneisyyttä ja jatkuvuutta. Huomio kiinnitetään:

-miten ajoneuvo edustaa kokonaisuutena omaa tyyppiään

-miten ajoneuvo edustaa kokonaisuutena tiettyä aikakautta

-miten ajoneuvo pystyy kertomaan alkuperäisestä toiminnastaan ja/tai toiminnan muutoksista.

0 Tyhjä

1 Ajoneuvo ei edusta suomalaista ajoneuvon käytön historiaa

2 Ajoneuvon merkitys Suomen ajoneuvohistoriassa on vähäinen

3 Ajoneuvo on tyypillinen oman käyttöaikansa edustaja Suomessa

4 Ajoneuvo edustaa merkittävää Suomen kansallisen, alueellisen tai paikallisen historian ilmiötä ajoneuvotyyppinä

5 Ajoneuvo on Suomen kansallisen, alueellisen tai paikallisen historian kannalta erittäin merkittävä omalta historialtaan

0 Tyhjä

1 Ajoneuvo on yleinen ja vastaavien ajoneuvojen säilyvyys Suomessa on taattu

2 Ajoneuvo on harvinainen, mutta vastaavia on ammatillisesti hoidetuissa museokokoelmissa

3 Ajoneuvo on harvinainen Suomessa

4 Ajoneuvotyyppi (malli tms.) on vaarassa kadota Suomesta

5 Ajoneuvo on Suomessa ainutlaatuinen ja sen säilyttäminen on prioriteetti