Tietosuoja

Julkaistu 1.8.2018

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 1.8.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Mobilia säätiö (y-tunnus 0617853-9) Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 Kangasala
Puh. 03 3140 4000 [email protected]

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Elina Ijäs, Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 Kangasala puh. 040 9006640 [email protected]

REKISTERIN NIMI

Mobilia säätiön asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Mobilia säätiön asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tarjouspyyntöjen käsittely
ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mobilia säätiön omissa rekistereissä
mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tarjouspyyntöjen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä yritys
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen lähettäessään tarjouspyyntö.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Mobilia säätiön omiin tarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja
salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu
palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Mobilia säätiön asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Mobilia säätiön
asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen [email protected] , josta
pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Mobilia säätiö voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Mobilia säätiö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Mobilia säätiön asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt
tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen [email protected] , josta ne ohjataan asianomaisen henkilön
asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle.

MOBILIA SÄÄTIÖ

Tietosuojaseloste kotisivujen ylläpitäminen | Elina Ijäs

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Mobilia säätiötä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää
omien tietojensa poistamista Mobilia säätiön rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista. Mobilia säätiöy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Mobilia säätiö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

MOBILIA SÄÄTIÖN ON THE ROAD -MOBIILIPELIN TIETOSUOJASELOSTE

Mobilia Säätiö ei tallenna On The Road -mobiilipelin käyttäjistä mitään henkilötietoja tai muuta dataa. Pelin aikana otetut valokuvat eivät tallennu pelinkehittäjän (Mobilia Säätiö) arkistoon.