Valtakunnallinen vastuumuseotoiminta

 

Mobilia on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä tieliikenteen alan valtakunnallinen vastuumuseo.

Museolain (314/2019, 9 §) mukaan vastuumuseon tehtävänä on:

1) TOTEUTTAA VALTAKUNNALLISTA MUSEOTOIMINTAA ERIKOISALALLAAN
2) KEHITTÄÄ JA EDISTÄÄ KULTTUURIPERINTÖTYÖTÄ JA MUSEOIDEN YHTEISTYÖTÄ ERIKOISALALLAAN
3) TOIMIA ERIKOISALANSA KULTTUURIPERINNÖN VALTAKUNNALLISENA ASIANTUNTIJANA
4) YLLÄPITÄÄ JA EDISTÄÄ ERIKOISALANSA KANSAINVÄLISIÄ YHTEYKSIÄ
5) EDISTÄÄ ERIKOISALANSA KULTTUURIPERINNÖN TALLENTAMISTA JA DIGITAALISTA SAATAVUUTTA

Mobilian on tehnyt valtakunnallisesta toiminnastaan suunnitelman, jonka Museovirasto on hyväksynyt.  Suunnitelman mukaan tulevina vuosina Mobilia:

• tuottaa verkkosisältöjä ja -näyttelyitä
• vahvistaa historiallisten ajoneuvojen todistusvoimaa ja autenttisuutta säilyttävää näkökulmaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Tehtävää hoidetaan yhteistyöllä harrastelehtien kanssa sekä tuottamalla sisältöä niiden lisäksi sosiaaliseen mediaan.
• avaa Perinneajoneuvorekisterin vuoden 1939 jälkeisille ajoneuvoille. Mobilia tekee vapaasti saatavilla olevia aineistoja verkkosivuille historiallisten ajoneuvojen restauroinnista ja konservoinnista ja järjestää vuosittain säilyttävien menetelmien työpajoja.
• neuvoo yleisöä Museoviraston kulkuneuvojen restaurointiavustuksista ja valvoo avustusten käyttöä Museoviraston ohjeiden mukaan
• osallistuu isoihin yleisötapahtumiin jakaakseen asiantuntemusta ja kulttuuriperinnön merkitystä
• kehittää viestintää yhteistyössä Trafiikki-museoiden kanssa
• kehittää Mobipaja-hankkeessa huolto-, korjaus- ja kunnostuspalveluiden tuotteita vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Uusia palvelumuotoja ovat historiallisten ajoneuvojen alkuperäisyyden materiaalisen kunnon ja historiallisen todistusvoimaisuuden arviointiin liittyvät tuotteet.

• vahvistaa automuseoiden neuvottelukunnan ohjaavaa vaikutusta ja järjestää koulutustilaisuuksia, jotka tähtäävät jäsenmuseoiden yhteiseen kokoelmapolitiikkaan
• selkeyttää kanaviin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämisen ja esittämisen työnjakoa
• edistää julkaisutoimintaa sekä tuottaa aineistoa Finnaan ja moduloitavia näyttelyratkaisuja muille museoille

• nostaa tieliikenteen esineiden, kulttuuriympäristökohteiden ja ajoneuvojen historiallisen arvon merkitykset toimialan ja viranomaisten tietoisuuteen.  Perinneajoneuvorekisterin lähdeaineisto tuodaan paremmin saataville. Yhteistyötä kehitetään historiallisesti arvokkaiden hevosajoneuvojen ja polkupyörien kartoittamiseksi Suomessa yhdessä alan museoiden ja harrastajien kanssa.
• parantaa yhteistyötä sidosryhmien ja taustayhteisöjen suuntaan kulttuuriperintöön liittyvän tietoisuuden sekä kokoelmien aineistokartunnan lisäämiseksi. Tieliikenteen kulttuuriperinnön säilyminen varmistetaan muutostilanteissa ja panostetaan yhteistyöhön Väyläviraston ja ELY:n kanssa.
• vahvistaa rooliaan tieliikenteen kulttuuriperintöasioissa erityisesti alueellisten vastuumuseoiden suuntaan. Lausuntoihin ja historiaselvityksiin liittyviä valtakunnallisia palveluita ja niihin liittyvää osaamista kehitetään.

• käynnistää kansainvälisen automuseoyhteistyön valittujen eurooppalaisten museoiden kanssa.
• tekee NordBalt-verkostolle aloitteen laajan kansainvälisen tieliikenteen alan historiaa ja kulttuuriperintöä käsittelevän seminaarin järjestämisestä
• tutustuu FIVAn toimintaan sen uutena jäsenenä, verkostoituu muiden ajoneuvohistoriallisten museojäsenien kanssa ja osallistuu kansainvälisiin seminaareihin

• siirtää lisää aineistoa Finnaan ja hyödyntää 3D-kuvattuja esineitä verkkosivuilla ja näyttelyissä

• digitoi Kansallisarkiston ja harrasteajoneuvojärjestöjen kanssa digitaaliarkistoon Suomessa säilyneet viranomaisten ylläpitämät ajoneuvorekisterit
• toteuttaa 1–2 nykydokumentointiprojektia