Torinon peruskirja

FIVA: Torinon peruskirja

Fédération Internationale des Véhicules Anciens
FIVA:n yleiskokouksen vahvistama
Münchenissä lokakuun 27. päivä, 2012

JOHDANTO
Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) on historiallisten ajoneuvojen kansainvälinen järjestö. Se tukee historiallisten ajoneuvojen säilyttämistä ja vastuullista käyttöä merkittävänä osana teknistä ja kulttuurista perintöämme. Historialliset ajoneuvot ovat merkittäviä kulkuvälineinä, osoituksena niiden historiallisesta alkuperästä, kyseisen ajanjakson teknisenä taidonnäytteenä sekä myös johtuen niiden vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Tämä peruskirja kattaa mekaanisella käyttövoimalla toimivat, muut kuin raiteilla kulkevat tie- ja maakulkuneuvot. Ajoneuvo katsotaan historialliseksi ajoneuvoksi, kun se on peruskirjan ja sovellettavien FIVA:n määritelmien mukainen. Peruskirja voi kattaa myös historiallisiin ajoneuvoihin ja niiden käyttöaikakauteen liittyviä rakennuksia ja esineitä, kuten tehtaita, polttoaineen jakeluasemia, teitä ja kilparatoja.

Vuosien ajan historiallisten ajoneuvojen omistajat, historiallisten ajoneuvokokoelmien ylläpitäjät ja historiallisten ajoneuvojen kunnostajat ovat onnistuneet pelastamaan ja säilyttämään näitä ajoneuvoja ja pitämään ne käyttökunnossa. FIVA on hyväksynyt tämän peruskirjan ohjeeksi historiallisia ajoneuvoja koskevassa päätöksenteossa ja toimenpiteissä. Torinon peruskirja kokoaa yhteen historiallisten ajoneuvojen käyttöä, ylläpitoa, suojelua, entisöintiä ja kunnostamista koskevat ohjaavat periaatteet.
Peruskirjan perustana ja inspiraationa ovat UNESCOn Venetsian peruskirja (1964), Barcelonan peruskirja (2003, historialliset laivat) ja Riian peruskirja (2005, historialliset raidekulkuneuvot).

PERUSKIRJA

1. Tavoite
Tämän peruskirjan tavoitteena on historiallisten ajoneuvojen säilyttäminen ja vaaliminen, mukaan lukien niiden tekniikka, muotoilu, toiminnot ja dokumentoitu historia sekä niiden moninainen suhde yhteiskuntaan ja sosiaaliseen ympäristöön. Historiallisten ajoneuvojen säilyttämisen ja toiminnan ymmärtämiseksi, arvostamiseksi ja varmistamiseksi, niiden käyttö julkisilla teillä mukaan lukien, on tärkeä käyttää tutkittuja menetelmiä sekä saatavana olevaa tieteellistä, historiallista ja teknistä tietoa ja toimia yhteistyössä tällä alalla toimivien organisaatioiden ja laitosten kanssa.

2. Tulevaisuus
Säilyttämisen, entisöinnin ja muiden työprosessien tarkoituksena on historiallisten ajoneuvojen ylläpitäminen niin teknisinä esineinä kuin todisteina kulkuvälineiden historiasta ja kulttuurista. Se on välttämätöntä käytettyjen menetelmien, materiaalia koskevan tietämyksen ja työprosessien siirtämiseksi tuleville sukupolville. Pyrimme myös säilyttämään näiden ajoneuvojen valmistukseen ja käyttöön liittyvää erikoisosaamista, asiantuntemusta ja taitoja.

3. Kunnossapito
Jatkuva ja ylläpitävä kunnossapito on olennaista historiallisten ajoneuvojen säilyttämiseksi. Historiallisten ajoneuvojen vastuullinen käyttö, myös julkisilla teillä, on tärkeää niiden säilyttämisen kannalta. Tämä on ainoa tapa täysin ymmärtää ja siirtää niiden ajamista ja kunnossapitoa koskevaa perinnetietoa seuraaville sukupolville.

4. Asema
Historiallisten ajoneuvojen säilyttämiselle on eduksi, että niitä pidetään olennaisena osana julkista elämää ja niiden nähdään edistävän kulttuuriperintöämme. On tärkeää ja toivottavaa, että niitä voidaan käyttää. Jotta historiallisia ajoneuvoja voidaan käyttää, niihin ei kuitenkaan pidä tehdä muutoksia enemmän kuin on tarpeellista. Välttämättömät muutokset eivät saa vaikuttaa ajoneuvojen historialliseen materiaaliin. Lähtökohtana on, että niiden ei pidä muuttaa ajoneuvon valmistusajankohdalta peräisin olevaa tekniikkaa ja ulkomuotoa.

5. Prosessit
Historiallisten ajoneuvojen säilyttäminen voi edellyttää laajuudeltaan erilaisia toimenpiteitä.

Säilyttäminen tarkoittaa ajoneuvoista huolehtimista ja niiden rappeutumisen tai vaurioitumisen estämistä. Sillä turvataan historiallisen ajoneuvon tai kohteen nykyisen kunnon, yksilöllisen laadun ja muistoarvon säilyminen.

Suojaaminen kattaa kaikki ajoneuvon tai kohteen säilyttämiseen tarkoitetut toimet, jotka eivät muuta sen historiallista ulkomuotoa, osia tai materiaaleja. Suojaamistoimet eivät millään tavalla vaaranna kohteen historiallista tai materiaalista dokumentaarista arvoa. Niiden tarkoituksena on
pelkästään estää tai vähintään viivästyttää jatkuvaa kunnon heikkenemistä. Tavallisesti tällaiset toimet eivät näy päällepäin.

Entisöinti on puuttuvien osien tai kohtien palauttamista, jonka tarkoituksena on saada näkyviin ajoneuvon aiempi ilmiasu. Toimet ovat suojelua laajemmat. Entisöityjen kohtien tulee sulautua huomaamattomasti ajoneuvon alkuperäisiin osiin, mutta tarkoituksena on, että ne erottuvat ajoneuvosta lähemmässä tarkastelussa.

Tämä poikkeaa korjaamisesta, joka tarkoittaa nykyisten tai puuttuvien osien muokkaamista, kunnostusta tai vaihtamista.

Kunnostaminen tekee ajoneuvosta jälleen täysin käyttökuntoisen, eikä siinä välttämättä oteta huomioon ajoneuvon aitoa ja alkuperäistä ulkoasua.

Säilyttäminen, suojaaminen ja entisöinti ovat erikoistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on turvata ja tehdä näkyväksi ajoneuvon tekninen, esteettinen, toiminnallinen, yhteiskunnallinen ja historiallinen arvo. Niissä tulee pyrkiä ymmärtämään ja ottamaan huomioon kunkin ajoneuvon alkuperäinen muotoilu ja historiallinen tausta. Niiden tulee perustua historiallisen kohteen kunnioittamiseen ja aidoista asiakirjoista peräisin olevaan tietoon.

6. Historia
Kaikki ajoneuvoon sen tavallisen käyttöiän aikana tehdyt muutokset ja muokkaukset, jotka ovat muuttaneet sitä alkuperäisestä, ovat osa ajoneuvon historiaa ja ne tulee säilyttää sellaisenaan. Tästä syystä historiallista ajoneuvoa ei ole tarpeen entisöidä tavalla, joka muuttaa sen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia sellaisiksi, jollaisia ne olivat ajoneuvon valmistuspäivänä. Sellaisia entisöintitoimia, jotka muuttavat ajoneuvon ulkomuotoa tietyn ajanjakson mukaiseksi, tulee tehdä vain historiallisten asiakirjojen huolellisen tarkastelun ja perinpohjaisen suunnittelun pohjalta.

Entisöintiprosessissa historialliset osat korvaavat osat ja materiaalit tulee merkitä yksinkertaisilla ja pysyvillä merkinnöillä, jotta ne voidaan erottaa historiallisesta materiaalista. Vaihdetuille osille FIVA suosittelee tähän peruskirjaan liitettyä merkintäjärjestelmää (katso liite).

7. Tarkkuus
Historiallisten ajoneuvojen entisöinnissä tulee käyttää mieluiten historiallisesti asianmukaisia materiaaleja ja työtekniikoita, paitsi jos tällaisia materiaaleja tai tekniikoita ei voi enää käyttää turvallisuussyistä, siksi, että niitä ei ole saatavana, tai lainsäädännön takia.

Perinteiset materiaalit eivät välttämättä sovellu erityisesti historiallisten kohteiden säilyttämiseen. Kuten muussakin entisöinnissä, tässä tapauksessa voidaan niiden sijaan käyttää nykyaikaisia materiaaleja ja tekniikoita edellyttäen, että ne on todettu sopiviksi ja kestäviksi kokeilla tai käytännössä.

8. Ulkoasu
Historialliseen ajoneuvoon sen normaalin käyttöiän ulkopuolella tehtävät mahdolliset muutokset tulee toteuttaa huomaamattomasti ja alkuperäistä rakennetta ja ulkoasua kunnioittaen. Tällaisten muutosten on oltava poistettavissa. Tärkeät irrotetut, alkuperäiset osat on suositeltavaa säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten ja osoituksena niiden alkuperästä ja mallista.

9. Suunnittelu
Historialliseen ajoneuvoon tehtävät muutostyöt on suunniteltava järjestelmällisesti ja dokumentoitava asianmukaisella tavalla. Nämä asiakirjat on säilytettävä ajoneuvon yhteydessä.

10. Arkistot
Historiallisten ajoneuvojen säilyttämiseen, suojeluun, entisöimiseen, kunnostamiseen ja käyttöön liittyvien henkilöiden, tahojen ja organisaatioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin asiakirjojen ja arkistojen suojaamiseksi.

11. Arvo
Historiallisten ajoneuvojen säilyttämiseen ja käyttöön liittyvien tietojen ja erityistaitojen säilyttämiseen ja välittämiseen keskittyvien tahojen tulee hakea kansainvälisten ja kansallisten viranomaisten tunnustusta kulttuuriperintöön liittyen ja sitä koskevina instituutioina.
Asiakirjoista, piirroksista, valokuvista tai muista historiallisiin ajoneuvoihin liittyvistä tallenteista ja esineistä koostuvia arkistoja on käsiteltävä osana kulttuuriperintöä.

Torinon peruskirjan työryhmä
FIVA Kulttuurikomissio: Thomas Kohler, Gundula Tutt, Rainer Hindrischedt, Mario De Rosa, Alfieri Maserati, Stefan Musfeld and Mark Gessler.

LIITE
Suositeltu merkintäjärjestelmä
Järjestelmässä käytetään seuraavia kirjaimia pysyvissä merkinnöissä:
NB = newly built (mahdollisimman tarkka kopio muotoilun, materiaalien ja mallin osalta, jäljennetty suoraan dokumentoidusta alkuperäisestä kohteesta)
FR = free reconstruction (ennallistaminen käyttämättä historiallista mallia muotoilun, materiaalin tai työtekniikan osalta. Osa vastaa kuitenkin aikaisemmin käytetyn historiallisen osan teknistä toimintaa.)
CS = conservational stabilisation (myöhempi rakenteellinen vahvistaminen, joka on lisätty vakauttamaan historiallista materiaalia). Suosittelemme entisöintivuoden / korvaavan osan valmistusvuoden merkitsemistä kaksikirjaimisella tunnuksella.

Torinon peruskirja FI